Звіт директора

Головна » Звіт директора   

Звіт директора 

Гавришівської середньої загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  Бахнівської Олени Петрівни

про свою діяльність на посаді  за  2019 – 2020 н.  р.

12.06.2020 р.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і  ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2019 – 2020 навчального  року. Відповідно до наказу МОН України від 28 січня 2005 р. №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів» та від 23 березня 2005 року № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», наказу відділу освіти від 06 травня 2019 року №125 «Про проведення звітування керівників закладів освіти району в 2019 році», керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радами закладу про виконану роботу за навчальний рік.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу

   Гавришівська середня загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів  є комунальною власністю відділу освіти Вінницької райдержадміністрації. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Вінницької райдержадміністрації,  якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1987 році. Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 0,5 га. На кінець 2019 – 2020 навчального року нараховується 20 педагогічних працівників (один з яких перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку). Віковий склад педагогічних працівників: до 30 років –2 учитель, 31 – 40 років – 5, 41 – 50 років – 6 педагогів, 51 – 55 років – 2, і 5  мають більше 55 років. Два педагогічних працівники мають стаж понад 40 років, троє – понад 30, п’ятеро – більше 20 років, восьмеро – понад 10 років, двоє – понад 3 роки. Обслуговуючий персонал – 11 працівників. В закладі в поточному навчальному році навчалося  166 учнів в 11 класах, середня наповнюваність класів становить 15 учнів. У початковій школі – 61 учнів; в 5 – 9 класах – 86 учнів; в 10, 11 класах – 19 учнів.

Кадрове забезпечення

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. У 2019 – 2020 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%.

По якісному складу педагогічних працівників наша школа  має такі показники:  звання «Старший вчитель» – 3

Кваліфікаційні категорії:

«Спеціаліст вищої категорія» – 10;

«Спеціаліст І категорії»  –4;

«Спеціаліст ІІ категорії» – 3;

«Спеціаліст» – 3.

Забезпечення обов’язковою освітою

В основу діяльності педагогічного колективу Гавришівської СЗШ І – ІІІ ступенів  у 2019 – 2020 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Концепція Нової української школи.

Структура Гавришівської загальноосвітньої школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, затвердженим відділом освіти Вінницької райдержадміністрації від 23.10.2007 року № 431, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Змінами та доповненнями до колективного договору між адміністрацією та профкомом Гавришівської СЗШ І – ІІІ ступенів на 2019 – 2021 роки, регіональними програмами.

Відповідно до вищезазначених законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Серед дітей шкільного віку, зареєстрованих на території населеного пункту, 14 учнів навчаються в інших закладах освіти. Протягом навчального року простежувався певний рух учнів. Так за 2019 – 2020 навчальний рік прибуло 2 учнів, вибула 1 учениця. Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів. Щорічно вчителями школи складаються та впорядковуються списки дітей від 5 до 18 років.

Всі учні школи внесені до алфавітної книги, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи та в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі). Впродовж року в закладі навчалось 166 учні.

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директорові та засіданнях педагогічних рад. Документом, що підтверджує пропуски занять є довідка від лікаря, дозволяється записка від батьків. Відвідування учнями школи І ступеня складає 91%, в школі ІІ ступеня – 89,5%, в школі ІІІ ступені – 85,4%. Загальний відсоток відвідування по школі – 89,3.

Методична робота

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педагогічний колектив працює над реалізацією науково-методичної проблемної теми методичного центру закладів освіти «Створення освітнього інноваційного середовища для професійного зростання педагогів з метою формування конструктивних мотивацій та особистої відповідальності учнів за здобуття знань в умовах реалізації нових стандартів освіти» та четвертий рік над науково-методичною проблемою школи «Створення умов для розвитку успішної особистості з активною життєвою позицією, відповідальною за свою діяльність шляхом удосконалення технологій сучасного уроку та позакласної роботи». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора школи з навчально-виховної роботи Лужанська А.В.

Методична робота в школі передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів, психолого-педагогічної підготовки, яка сприяє зростанню професійної майстерності вчителя.

За ініціативи районного науково-методичного центру закладів освіти проведено тематичні педагогічні читання за темою  «Глобальні світові тенденції та проблеми розвитку  шкільної освіти».

На базі школи протягом навчального року діяли шкільні методичні об’єднання:

-         класних керівників під керівництвом Скринник В.І.;

-         учителів початкових класів під керівництвом Ланової В.В.;

-         учителів природничо-математичного циклу під керівництвом учителя математики Каргальськової Ю.С.;

-         учителів філологічного циклу під керівництвом учителя української мови та літератури Томчук О.О.;

-         учителів гармонійного циклу під керівництвом учителя фізичної культури Ржепка М.П.

Педагоги школи активно залучаються до участі у конкурсах, до роботи у районних семінарах, методичних об’єднаннях, творчих груп. Так, членами районних творчих груп є Скринник В.І., Лужанська А.В., Козак Ю.М., Шабля І.О.; члени комісій по складанню завдань І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад – Скринник В.І., Лужанська А.В., Козак Ю.М.; членами журі по перевірці ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів – Юркіна О.Ю., Скринник В.І., Шабля Л.Г., Томчук О.О., Козак Ю.М, Лужанська А.В., Нечипорук М.В.; Скринник В.І. – член журі по перевірці робіт ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, Нечипорук М.В. – член журі по перевірці завдань відкритого типу ЗНО з української мови та літератури; Лужанська А.В. – член експертної групи по визначенню порогового бала ЗНО з біології.

У 2019 – 2020н.р. атестацію пройшли учителі:

- Каргальськова Ю.С.,  учитель математики, інформатики, відповідає займаній посаді. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

- Томчук О.О., учитель української мови та літератури,  відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

- Козак Ю.М., учитель математики, фізики, астрономії, відповідає займаній посаді. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

- Ржепко М.П., учитель фізичної культури, захисту Вітчизни (ДПЮ), відповідає займаній посаді, – відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії спеціаліст перої категорії

Результати атестації показали, що методична робота в школі виконала свою стимулюючу функцію.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні. Адже найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета.

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 10 засідань педагогічної ради, 3 з яких – тематичні, а решта – організаційні.

Однією з проблем у науково-методичних роботі залишається вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів новаторів.

Модернізація освітнього процесу

Освітній процес в закладі здійснюється відповідно до законодавчих та нормативних актів та документів.

Так учні 5 – 11 класів здійснювали навчання за новим Типовим навчальним планом для 5 – 11 класів.

Учні 1,2  класів навчались за Типовим навчальним планом для початкової школи з українською мовою навчання, розробленим авторським колективом учасників проекту «Нова українська школа – 2» (під керівництвом Шияна).

Питання впровадження Концепції НУШ широко розглядається на методичних  засіданнях у навчальному закладі.

·        Протягом року на засіданнях методичної ради роглядались насупні питання:

ü Про готовність школи до НУШ,

ü Про реалізацію Концепції НУШ,

ü Про результативність роботи, проведеної в рамках НУШ;

·        На нарадах при директорові розглядались питання:

ü Про результати підготовки до НУШ,

ü Про хід реалізації НУШ;

·        На засіданнях педагогічної ради було розглянуто питання:

ü Концепція Нової української школи: основні засади реформування шкільної освіти,

ü Про здійснення заходів щодо Реалізація Концепції Нової української школи.

З ініціативи та за фінансової підтримки батьківського комітету було оформлено приміщення для проведення занять в умовах НУШ. Відділ освіти Вінницької РДА забезпечив дидактичним матеріалом та комп’ютерною технікою для проведення занять в умовах НУШ.

Мною відвідано 15  уроків та 3 заходи, проведенні за стандартами НУШ.

Протягом року курси НУШ уже пройшли директор, учитель 4 класу Загоруй Л.В.  

Усі здобувачі освіти закладу були забезпечені програмовими підручниками, що допомагає у повноцінному здійсненні освітнього процесу.

Організація та результативність освітнього процесу

Результати  праці – це основний показник діяльності навчального закладу.  Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

У період з 12.03.2020 р. по 29.05.2020 р. було організовано та здійснено дистанційне навчання, під час якого учителі предметними та класні керівники проводили навчальні заняття з вивчення, узагальнення та закріплення нового матеріалу. За допомогою новітніх технологій та мобільних додатків педагоги корегували діяльність учнів, здійснювали контроль за навчальними досягненнями учнів.

Враховуючи результати дистанційного навчання, учителі-предметники здійснили відповідні записи в журналах та виставили тематичні оцінки, а також оцінки за ІІ семестр та 2019 – 2020 н.р.

 За результатами 2019 – 2020 навчального року закінчили школу на  високому рівні 12 учнів, що становить 7,2% .

Учні школи були активними учасниками Всеукраїнських предметних олімпіад. Результати олімпіад свідчать про те, що викладання предметів у школі спрямоване на підвищення якості знань, посилення виховного впливу на учнів, адже учасники виявили належний рівень знань програмового матеріалу, розуміння предметів, продемонстрували вміння творчо застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних завдань. У Всеукраїнських предметних олімпіадах були учасники з усіх навчальних дисциплін, крім інформатики: І етапі – 135 учасників, у ІІ – 22, у ІІІ – 2. В поточному навчальному році у ІІ етапі олімпіад учні школи здобули 7 призових місць, з них два – І, три – ІІ  та одне – ІІІ.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика була представлена команда переможців І етапу у кількості 3 учнів, які здобули І, ІІ, ІІІ призові місця.

Учні нашої школи традиційно є активними  учасниками Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та районних інтерактивних конкурсів: Міжнародні природничі конкурси «Колосок-осінній» (учитель Лужанська А.В.), Міжнародний чемпіонат з розв’язування логічних математичних задач (учитель Скринник В.І), «Кенгуру» (учитель Скринник В.І), конкурс «Соняшник» (Томчук О.О., Нечипорук М.В.), участь в обласному конкурсі «Джерело» - І місце в області.

Учні закладу  були учасниками ІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з біології, хімії. Географії та математики.

В школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 9 класі проводиться допрофільна підготовка. Це допомагає учням до 10 класу визначитися з профілем навчання.  Учні 9 класу навчатимуться за філологічним профілем, напрямком української філології, 10 клас продовжуватиме навчання за філологічним профілем, напрямком української філології. При виборі варіативної складової у старших класах враховуються побажання учнів, батьків та матеріально-технічна база школи.

    Велике значення у школі надається питанню адаптації п’ятикласників та першокласників. Перехід учнів від початкової школи до середньої та адаптація  шестирічок до навчання у школі – це завжди складно для дітей. Питання адаптації вивчалося практичним психологом Камінською С.В., класними керівниками Лановою В.В. та Матвійчук О.М. та розглядалося на засіданні педагогічної ради.

Виховна та позакласна робота

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів було формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену особистість.

План роботи школи був спрямований на формування у дітей та учнівської молоді особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; виховання шанобливого ставлення до родини, формування здорового способу життя, забезпечення фізичної досконалості школярів.

У роботі з учнями педагогічні працівники керувалися основними орієнтирами виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013).

Мету і принципи виховання педагогічний колектив реалізує через пріоритетні напрямки:

-                Ціннісне ставлення до держави;

-                Ціннісне ставлення до природи;

-                Ціннісне ставлення до праці;

-                Ціннісне ставлення до себе;

-                Ціннісне ставлення до культури та мистецтва;

       Серед основних завдань – національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадських цінностей, формування громадянина України і світу.

Виходячи з вище сказаного, усі класні керівники у 2019 – 2020  н. р. провели ряд виховних бесід, класних годин, анкетувань, круглих столів, конкурсів по даним напрямкам.

В центрі уваги роботи школи постала проблема удосконалення освітнього процесу у відповідності з ідеями національної системи виховання, формуючи у підростаючого покоління національну свідомість, гордість і гідність.

Було організовано і проведено такі традиційні загальношкільні свята і заходи:  «Свято першого дзвінка», «Свято квітів», «День здоров’я», «День учителя», «Свіча пам’яті», «Свято Катерини», «Новорічний карнавал», «Слава героям Небесної Сотні», «свято 8 Березня.

Учні школи активно співпрацювали з благодійними фондами для тварин. Спільно із благодійним клубом «Щаслива лапа» учні і класні керівники взяли участь в акції «Урок доброти».

Школа підписала меморандум про співпрацю у проекті «Озеленення України».

Невід’ємною складовою у системі виховної роботи є робота учнівського врядування, яке очолила учениця 11-го класу Піха Ірина.

Основний принцип учнівського самоврядування школи «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо».

Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

Протягом 2019 – 2020 н.р. члени учнівського врядування Гавришівської СЗШ здійснювали свою діяльність за такими напрямками:

1) координували роботу класів;

2)  контролювали створення належних умов для навчання та дозвілля учнів, зокрема вносили свої пропозиції щодо проведення таких загальношкільних свят як «Осінній бал» та «Новий Рік»;

 3) ухвалювали рішення з питань життя школи в межах своєї компетенції;

4) брали участь у проведенні в навчальному закладі акцій: «5 картоплин», «Ярмарка солідарності».

4) вносили пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;

5) організовували та контролювали чергування в школі;

6) вели контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі. Так, у школі успішно працює проект «Ревізор», впроваджений за ініціативи учнівського врядування. Як показала практика відзнака «ревізора» є гарним стимулом для підтримання належних санітарно-гігієнічних норм у класах;

7) проводили заходи щодо розвитку творчих здібностей дітей, шляхом залучення дітей до участі у різних конкурсах та акціях, зокрема учні із захопленням та яскравими емоціями взяли участь у конкурсі малюнку на асфальті, організованому членами  учнівського  врядування;

8) зміцнювали здоровя учнів, пропаганду вали здоровий спосіб життя;

9) організовували роботу малих ініціативних груп, учнівських обєднань за інтересами.

Правовиховна робота

Правове забезпечення виховного процесу в навчальному закладі здійснювалось на основі таких документів: Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини, Закон України «Про освіту».

У навчальному закладі систематично проводилася право виховна робота, яка є спланованою і проводиться на належному рівні.  Школа тісно співпрацює із органами соціальної опіки.

Неодноразово здійснювались виїзди у складі представників школи, сільської ради, сільської амбулаторії та органів соціальної опіки  до сімей які потребують уваги. Протягом навчального року з учнями проведено такі форми правового навчання і виховання:

1)    Проведено психологічне дослідження «Аналіз ризиків виникнення різних форм насильства серед дітей та над дітьми»;

2)    Лекторій для учнів 9 – 10 класів «Криміногенна ситуація в районі»;

3)    Проведено ряд бесід та корекційних занять спрямованих на формування в учнів розуміння необхідності знання прав, уміння оцінювати події та вчинки людей.

У 2019 – 2020 н. р. у школі не було учнів, які стояли на внутрішкільному обліку. З метою попередження виникнення проявів важковиховуваності у школі і надалі буде проводитися робота по правовому вихованню.

 

Контрольно-аналітична робота

    Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

  Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

-                     вчителів, що атестуються;

-                     стан виховної роботи в закладі освіти;

-                     стан викладання та рівень навчальних досягнень з математики, художньої культури, предмету Захист Вітчизни, фізичної культури;

-                     стан ведення учнівських зошитів;

-                     стан ведення щоденників учнів 2 – 11 класів;

-                     стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструктажів з техніки безпеки;

-                     виконання навчальних програм та планів;

-                     організація та проведення факультативних занять;

-                     організація повторення навчального матеріалу з предметів інваріантної складової;

-                     директорські контрольні роботи;

-                     підготовка до ДПА та ЗНО.

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директорові, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

 

Заохочення вчителів та учнів

Одним з методів стимулювання будь-якого виду діяльності є заохочення та покарання.

До дня святого Миколая за рахунок спонсорських коштів учні 1 – 8  класів та учасники ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад отримали  солодкі подарунки.

З метою підтримки обдарованої молоді відділ освіти здійснює виплату стипендії здібним та обдарованим учням (за поданням адміністрації школи, рішенням педагогічної ради). В І семестрі 2018 – 2019 н.р. стипендію отримували 5 учнів, у ІІ семестрі – 7 учнів.

На виконання наказів по відділу освіти, щодо преміювання працівників школи, педагогічні працівники отримали грошову винагороду за наслідками роботи в 2019 – 2020н.р. до дня учителя у розмірі 70% від посадового окладу.

 

Робота допоміжних служб

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

·                   Видача підручників та художньої літератури;

·                   Виставки тематичної літератури:

- «Значення книги в житті людини»,

-                     «Дзвони Чорнобиля чути й донині»,

-                     «Моя земля – земля моїх батьків»,

-                     «Пам’яті жертв голодомору»,

-                     «Т.Г.Шевченко – співець українського народу»,

-                      «Ці книги варті читання»,

-                     «Моя Україна»,

-                     «Світ очима українських письменників»,

-                     «Шкідливі звички і до чого це призводить»,

-                      «Людина і закон»,

-                     «Ці книги варті читання»;

·        Бесіди по збереженню навчальної книги:

-                      «Книгу берегти учись змалечку»,

-                      «Звідки прийшов підручник»,

-                     «Як користуватися словником»,

-                     «Що таке бібліотечний каталог»,

-                     «Бібліотека і книга – ваші порадники і друзі»,

-                     «Книга –джерело знань»;

·        Поповнення бібліотечного фонду подарунковими виданнями в рамках акції «Подаруй школі книгу» надійшло 25 примірників художньої літератури;

·        Відремонтовано  27 примірників  художньої літератури членами гуртка «Книжкова лікарня»;

·        Відкриті виховні заходи:

-         «Посвята першокласників у читачі»,

-         «Вечір пам`яті героїв Небесної Сотні»,

-         Свято до Всесвітнього Дня поезії «Безсмертний дотик до душі…»,

-         «Мово моя українська, мово моя материнська»;

·        Проведено рейд-перевірка стану збереження підручників.

Загальний  фонд бібліотеки на  кінець навчального року становить 20994,  із ниххудожня література 7879 книг, підручники 13017 книг та інше98.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу. Дякуючи їх невтомним рукам здобувачі освіти мають гаряче харчування, територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи.

 

Соціальний захист

  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.  Двічі на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально-незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

•  позбавлених батьківського піклування – 0;

• інвалідів – 0;

• дітей, які мають посвідчення потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 1;

• сім’ї, що  опинилися в складних життєвих обставинах - 0;

• багатодітних – 15, в них – 34 дітей шкільного віку.

З дітьми, які відносяться до категорій соціально незахищених категорій проводиться пихологічна підтримка, підтримується постійний зв'язок класних керівників з батьками з питань адаптації дитини в школі.

 

Профорієнтаційна робота

Вихованню свідомого ставлення до праці сприяє профорієнтаційна робота з учнями. Профорієнтаційна робота має бути спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру. З цією метою практичним психологом Камінською С.В. проведено психо-діагностичні дослідження професійного самовизначення учнів 9 і 11 класів, а також проведено заняття спрямовані на полегшення професійного вибору учнів: «Світ професій», «Ярмарка професій», «В майбутньому я стану…» тощо.

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом «Про освіту». Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

-    Професійна інформація (учні отримали інформацію про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій);

-    Професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомились з законодавством України про працю неповнолітніх).

Однією з ефективних форм проведення профорієнтаційної діяльності в школі є організація зустрічей з представниками різних навчальних закладів. У школу протягом року приїздили представники навчальних закладів І – ІІІ, ІV рівнів акредитації з метою профорієнтації випускників.

 

Співпраця з батьками

  Традиційно головним інститутом виховання є сім’я, родина. Тому педагогічний колектив тісно співпрацює з батьківським колективом, з метою створення сприятливих умов для самореалізації та розвитку школярів. Батьки беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють із сім’ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома, спілкуються з батьками.

У 2019 – 2020 н. р. проведено 2 засідання загальношкільних батьківських зборів. Класні батьківські збори проходять 2 рази на семестр. На зборах піднімаються найактуальніші в наш час питання (успішність навчання учасників освітнього процесу; культура мовлення та поведінки учнів; зовнішній вигляд учнів тощо).

  

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно на базі  районної лікарні діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі районної  лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Кухар проходить медичні огляди двічі на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Впродовж року харчувалося більше 70% учнів. Учні початкових класів та діти пільгових категорій забезпечені харчуванням за рахунок бюджету, старшокласники харчуються за батьківські кошти. Щомісячно серед учнів 5 – 11 класів харчуються в їдальні більше 60% школярів.

         При плануванні роботи на навчальний рік обов’язковими є такі оздоровчі заходи як проведення традиційного Дня здоров’я, бесід з лікарями районної клінічної лікарні, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя,  виступи практичного психолога на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, це заступник директора школи з навчально-виховної роботи Козак Ю.М., створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед олімпіадами, екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено стенди по безпечній поведінці. Контроль за проведенням інструктажів покладений на голову комісії з охорони праці. 

  Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та  учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 

 Фінансово-господарська діяльність

Незважаючи на невеликий вік експлуатації будівлі школи, виникають проблеми, над якими варто працювати для удосконалення матеріально-технічної бази школи, підтриманню її у робочому стані. Бухгалтерією відділу освіти здійснюються  проплати за спожиті школою енергоносії та оплату за газ. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку.

На зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу було використано 12450 гривень батьківських коштів.

Зокрема здійснювались витрати на:

канцтовари – 2883 грн.,

миючі і дезинфікуючі засоби – 6117 грн.,

пальне для доставки товарів та оплата транспортних перевезень –2450 грн.,

Залишок становить 1000 грн. Вони будуть використані для поточного ремонту школи.

На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, в саду, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. 

 

 

Управлінська діяльність

  Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

В закладі діють Піклувальна рада, Рада профілактики, Учнівський комітет. Адміністрація закладу плідно співпрацює з даними організаціями.

У 2019 – 2020н.р. до адміністрації закладу надійшло 25 звернень. З них: від батьків – 6, від учнів – 4, від громадкості – 15. Усі звернення були розглянуті, задоволені і по-можливості, вирішені.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу загальної середньої освіти. Завдяки наявності покриття Інтернету на території села, вчителі та адміністраця школи користуються матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

Контрольце важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимальну трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.